مقام معظم رهبری: شرکتهای دانش بنیان عامل شکوفایی حقیقی اقتصاد کشور